วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ประชุมสรุป (ร่าง)แผนแม่บททางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง
ลงวันที่ 24/07/2566
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เข้าร่วมการประชุมสรุป (ร่าง)แผนแม่บททางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Cloud Meetings การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP ณ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

'