วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 านซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข๔ ตอนควบคุม๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่างกม.๑๒๙๙+๘๕๐-กม.๑๓๐๓+๔๕๐ (เป็นตอนๆ)และทางหลวงหมายเลข๔๒ ตอนควบคุม๐๑๐๐ ตอน คลองแงะ-นาจวก ระหว่าง กม.๖+๐๐๐-กม.๗+๕๐๐RT(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง(ปริมาณงาน 01/05/2567 สข.2/33/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.6+785-กม.8+470 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36 ต้น) 22/04/2567 สข.2/31/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๙๙+๘๕๐-กม.๑๓๐๓+๔๕๐(เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คลองแงะ-นาจวก ระหว่าง กม.๖+๐๐๐-กม.๗+๕๐๐ RT(เป็นตอนๆ) 22/04/2567 eb-สข.2/6/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-สะท้อน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+870-กม.4+335 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 100 ต้น) 18/04/2567 eb-สข.2/19/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1275+588-กม.1305+000(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน190.31 ตร.ม.) 18/04/2567 eb-สข.2/21/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๒๗๕+๖๐๕-กม.๑๒๙๘+๖๔๒ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2567 สข.2/28/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๒๙๓+๘๓๐-กม.๑๒๙๕+๔๘๐ N/B 11/04/2567 สข.2/25/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คลองแงะ-บาโรย ระหว่าง กม.๙+๘๐๐-กม.๑๒+๙๓๐ ปริมาณงาน ๒๘,๑๗๐.๐๐ ตร.ม. 11/04/2567 eb-สข.2/20/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒๗๙+๑๑๒-กม.๑๒๘๔+๕๘๐ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2567 eb-สข.2/4/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด, ครุภัณฑ์และเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 36 รายการ 07/02/2567 สข.2/ข.2/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 23/11/2566 สข.2/ข.1/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (จำนวน 14 หน่วย) 24/01/2566 สข.2/ข.2/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 6 รายการ 24/01/2566 สข.2/ข.1/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1290+014-กม.1304+681 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 07/11/2565 สข.2/6/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 งานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1276+875-กม.1281+650 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 30,623 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 21/10/2565 สข.2/15/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 66 รายการ