วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
ลงวันที่ 09/02/2567
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตามมาตรการกรมทางหลวงและนโยบายของจังหวัดสงขลาเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

'