วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานหมุดสะท้อนแสง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๑๘+๓๘๗-กม.๒๒๒+๒๓๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔,๓๑๑ อัน) เปลี่ยนแปลงแผน
2 01/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๓๐๘+๖๔๐-กม.๑๓๐๙+๔๔๐ N/B,S/B ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ปาแด (ชื่อตอนควบคุมเดิม) ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอ เปลี่ยนแปลงแผน
3 01/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานหมุดสะท้อนแสง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๑๘+๓๘๗-กม.๒๒๒+๒๓๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔,๓๑๑ อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๙๙+๘๕๐-กม.๑๓๐๓+๔๕๐ (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คลองแงะ-นาจวก ระหว่าง กม.๖+๐๐๐-กม.๗+๕๐๐ RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คลองแงะ-นาจวก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒+๒๓๐-กม.๕๓+๑๕๓ LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๐๓๖ ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 01/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐-กม.๗๔+๓๙๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๒๒+๙๔๙-กม.๒๒๕+๖๓๘ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/03/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๓๐๘+๖๔๐-กม.๑๓๐๙+๔๔๐ N/B,S/B ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ปาแด (ชื่อตอนควบคุมเดิม) ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/03/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ปลักพ้อ-ด่านประ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/03/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.51+040-กม.55+500 กิจกรรมงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.๕๑+๐๔๐-กม.๕๕+๕๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๔.๔๖๐ กิโลเมตร ต เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 235 รายการ