f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

กรมทางหลวง เตรียมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ(สัมมนา ครั้งที่ 2) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการศึกษา และสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงรูปแบบของโครงการให้มีความเหมาะสม  โดยกรมทางหลวง กำหนดให้มีเตรียมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)  วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.  อาคารอเนกประสงค์ (ข้างโรงไฟฟ้า กม.7) องค์การบริหารส่วนตาเนาะแมเราะ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  กรมทางหลวง จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป