วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวสารทางหลวง

 

 

 

28 พ.ย.
title
เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส มอบหมายให้นางอรัญญา เพ็ชรพูล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส (ฝ่ายบริหาร) เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดจัดการประชุมดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งการจัดทำมาตราการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ZoomClod Meeting ณ ห้องประชุมพระศรีสุทัศน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2) ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

วีดีทัศน์
title
สายทางพระเมตตา
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วีดิทัศน์ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 2558 - 2565
title