วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.๒๖+๖๐๐-กม.๒๘+๕๓๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 25/10/2566 สข.2/30/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 งานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4370 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าปากบางสะกอม ระหว่าง กม.0+000-กม.0+470 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 15 รายการ 19/06/2566 สข.2/28/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.25+700-กม.26+420 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 42 รายการ 24/05/2566 สข.2/8/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.3+030-กม.3+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 26/05/2566 สข.2/24/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.0+626 - กม.4+935 N/B, S/B (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ 17/08/2565 สข.2/25/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.3+030-กม.3+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 17/08/2565 สข.2/24/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.8+724 S/B, กม.10+696 S/B ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 24 รายการ 17/08/2565 สข.2/23/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.8+468-กม.10+468 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 29 รายการ 11/08/2565 สข.2/16/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.215+467-กม.218+650 ปริมาณงาน 66,765 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 25/07/2565 สข.2/15/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 งานจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.27+000-กม.27+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 รายการ 21/07/2565 สข.2/35/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/64/84 11/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/64/85 11/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ซื้อ HOT MIX จำนวน 235 ตัน 319/60/64/83 10/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 ซื้อ HOT MIX จำนวน 120 ตัน 319/60/64/82 08/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 24 ลบ.ม. 319/60/64/81 04/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 87 รายการ