วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/02/2567 ร่วมประชุมกับสำนักกฎหมาย กรมทางหลวง เรื่องขอให้พิจารณาร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวง สำหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน
2 08/01/2567 ร่วมฟังการบรรยายสรุปปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของแขวงทางหลวงต่าง ๆ ในสังกัดของสำนักงานทางหลวงที่ 18
3 08/01/2567 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง ประจำปี 2566
4 10/11/2566 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2566
5 03/11/2566 ประชุมเตรียมการเยือนด่านสะเดานายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
6 17/10/2566 ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมสรุปผลการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ
7 31/08/2566 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
8 31/08/2566 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
9 24/07/2566 ประชุมสรุป (ร่าง)แผนแม่บททางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง
10 13/02/2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทางหลวง พ.ศ.2566