วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 01/05/2567 การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
2 01/05/2567 การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
3 01/05/2567 การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
4 04/04/2567 ประชุม สทล.18 และขท.ในสังกัด ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือน เมษายน 2567
5 28/02/2567 ร่วมประชุมกับสำนักกฎหมาย กรมทางหลวง เรื่องขอให้พิจารณาร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวง สำหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน
6 08/01/2567 ร่วมฟังการบรรยายสรุปปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของแขวงทางหลวงต่าง ๆ ในสังกัดของสำนักงานทางหลวงที่ 18
7 08/01/2567 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง ประจำปี 2566
8 10/11/2566 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2566
9 03/11/2566 ประชุมเตรียมการเยือนด่านสะเดานายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
10 31/08/2566 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
11 13/02/2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทางหลวง พ.ศ.2566