วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ - นาจวก ระหว่าง กม.0+035 - กม.0+718 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง 319/-/67/202 14/06/2567 319/-/67/202 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 งานจ้างเหมา งานบำรุงรักษา หลักนำทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 4 , 42 , 408 , 4054 , 4085 , 4095 และ 4369 จำนวน 1 งาน ๓๑๙/-/๖๗/๑๙๕ 11/06/2567 319/-/67/195 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 จ้างก่อสร้าง งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.46+110-กม.47+220 S/B,N/B (RT) (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,668 ม.) 07/06/2567 สข.2/คัดเลือก 29/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ส. 2567 รหัสงาน 22500 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2567 สข.2/คัดเลือก 30/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.51+040-กม.55+500 กิจกรรมงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.๕๑+๐๔๐-กม.๕๕+๕๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 23/05/2567 สข.2/คัดเลือก 28/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 านซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข๔ ตอนควบคุม๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่างกม.๑๒๙๙+๘๕๐-กม.๑๓๐๓+๔๕๐ (เป็นตอนๆ)และทางหลวงหมายเลข๔๒ ตอนควบคุม๐๑๐๐ ตอน คลองแงะ-นาจวก ระหว่าง กม.๖+๐๐๐-กม.๗+๕๐๐RT(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง(ปริมาณงาน 01/05/2567 สข.2/33/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.60+100-กม.60+400 S/B. ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 สข.2/27/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะนะ-ปาแด ตอน 3 ระหว่าง กม.58+500-กม.61+900 S/B ปริมาณงาน 38,395.00 ตร.ม. 19/04/2567 สข.2/30/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คลองแงะ - นาจวก ระหว่าง กม.๒๘+๗๐๐ - กม.๒๙+๙๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๖๒๕ กม.) โดยวิธีคัดเลือก 18/04/2567 สข.2/26/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.218+387-กม.222+230 เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,299 อัน) 17/04/2567 สข.2/16/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง 222+949-กม.225+638 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 สข.2/23/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.43+000-กม.74+397 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 สข.2/32/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.6+785-กม.8+470 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36 ต้น) 11/04/2567 สข.2/31/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะนะ-ปาแด ตอน 2 ระหว่าง กม.61+052-กม.61+621 S/B ระยะทาง 1 แห่ง 11/04/2567 สข.2/คัดเลือก 24/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ-นาจวก ตอน 1 ระหว่าง กม.32+230-กม.53+153 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,036 ม.) 11/04/2567 สข.2/15/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 374 รายการ