วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
หมวดทางหลวงวังใหญ่
ลงวันที่ 30/11/2561

หมวดทางหลวงวังใหญ่ สำนักงานตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาทวี - ลำไพล ที่ กม.49+797 (ด้านขวาทาง) รับผิดชอบทางหลวงในพื้นที่อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะเดา มีระยะทางควบคุม 126.824 กิโลเมตร ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 168.601 กิโลเมตร ปริมาณงาน 522.173 หน่วย มีนายศิริธงชัย ชูนาคา นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าหมวดทางหลวง โทร. 081-0998705

มีทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 4 สายทาง คือ

ลำดับที่

ทางหลวงหมายเลข

ตอนควบคุม

ช่วง กม.

1 42 นาทวี - ลำไพล 12+400 - 60+132
2 408 นาทวี - ด่านประกอบ
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)

215+467 - 219+949

220+459 - 252+209

3 4113 ประกอบ - บ้านวัด

0+000 - 002+850

4 4243 สะเดา - สะท้อน 0+000 - 40+010

'