วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
หมวดทางหลวงวังใหญ่
ลงวันที่ 30/11/2561

หมวดทางหลวงวังใหญ่ สำนักงานตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาทวี - ลำไพล ที่ กม.49+797 (ด้านขวาทาง) รับผิดชอบทางหลวงในพื้นที่อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะเดา มีระยะทางควบคุม 94.759 กิโลเมตร ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 111.749 กิโลเมตร ปริมาณงาน 365.182 หน่วย มีนายศิริธงชัย ชูนาคา นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าหมวดทางหลวงวังใหญ่ โทร. 081-0998705

มีทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 สายทาง คือ

ลำดับที่

ทางหลวงหมายเลข

ตอนควบคุม

ช่วง กม.

1 42 คลองแงะ - นาจวก 0+000 - 69+759
2 4145 คลองแงะ - บาโรย

0+000 - 25+000


'