วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 01/11/2561

                 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มีหน้าที่ควบคุมและดูแลดำเนินการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน เพื่อเชื่อมต่อจุดสำคัญทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง และการทหาร โดยคำนึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่า และตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับปริมาณการจราจรในท้องถิ่น รวมทั้งดูแลรับผิดชอบไฟฟ้าแสงสว่างไฟสัญญาณจราจร ป้ายจราจร และควบคุมการดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงแผ่นดินให้เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวงแผ่นดิน 

                แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มีเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 11 สายทาง 11 ตอนควบคุม ระยะทางรวมทั้งสิ้น 334.611 กิโลเมตร ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 494.838 กิโลเมตร ปริมาณงานทาง 1,567.728 หน่วย

ลำดับ ชนิดผิวทาง ระยะทางจริง (กม.) ระยะทางต่อ 2 เลน (กม.)
ทางบำรุง ทางก่อสร้าง ทางรักษาสภาพทาง ระยะทางรวม
1 ASPHALT CONCRETE 302.698 22.145 -

324.843

473.188
2 CONCRETE 8.293 - - 8.293 20.175
3 CAPE SEAL - - - - -
4 DOUBLE SERFACE TREATMENT 1.475 - - 1.475  1.475
ระยะทางรวม 312.466 22.145 - 334.611 494.838

'