วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
หมวดทางหลวงเทพา
ลงวันที่ 30/11/2561

หมวดทางหลวงเทพา สำนักงานตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ - ปาแด ที่ กม.60+090 (ด้านซ้ายทาง) รับผิดชอบทางหลวงในพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย มีระยะทางควบคุม 110.453 กิโลเมตร ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร  143.732 กิโลเมตร  ปริมาณงาน 493.201 หน่วย มี นายวรวรรธ เสมอภพ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการหัวหน้าหมวดทางหลวง โทร.074-894123, 096-6358197

มีทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 5 สายทาง คือ

ลำดับที่

ทางหลวงหมายเลข

ตอนควบคุม

ช่วง กม.

1 42 ลำไพล - นาจวก 60+132 - 69+759
2 43 จะนะ - ปาแด 42+939 - 74+397
3 4085 ปากน้ำเทพา - ธารคีรี

0+921 - 5+850

6+722 - 50+020

4 4095 สะบ้าย้อย - เขาแดง 0+000 - 20+671
5 4370 ทางเข้าปากบางสะกอม 0+000 - 0+470

'