วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
งบบำรุงปกติ ประจำปี 2566
ลงวันที่ 31/03/2566

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ข้อมูล ณ 31  มีนาคม 2566

รายการ

งบประมาณ

ตามแผน

โอน

เปลี่ยนแปลง

ได้รับงบเพิ่มเติม

(ครั้งที่ 1,2)

งบประมาณ
จัดสรร

เบิกจ่าย
เดือนนี้

รวม

เบิกจ่าย

%
เบิกจ่าย

คงเหลือ

%

คงเหลือ

ค่าจ้างชั่วคราว 18,584,000.00      18,584,000.00 1,380,294.26 7,374,640.88 39.68 11,209,359.12 60.32
ค่าประกันสังคม 906,767.00     929,100.00 69,000.00 279,235.00 30.79 627,532.00 69.21
กองทุนเงินทดแทน 59,533.00     37,200.00 4,501.00  59,533.00 100.00 - 0.00
ค่าตอบแทน 500,000.00     400,000.00 19,980.00 507,157.12 101.43 -7,157.12 -1.43
ค่าเบี้ยเลี้ยง 200,000.00     200,000.00 19,978.40 76,873.06 38.44 123,126.94 61.56
ค่าวัสดุ 5,187,679.00 50,000.00   5,468,700.00 172,452.00 3,675,415.50 70.85 1,512,263.50 29.15
จ้างเหมาบริการ 5,031,021.00 600,000.00   5,500,000.00 2,560,494.00 4,277,295.00 85.02 753,726.00 14.98
วัสดุไฟฟ้า 2,000,000.00     2,000,000.00 92,455.05 1,551,315.01 77.57 448,684.99 22.43
ค่าเช่าเครื่องจักร 5,965,000.00     5,965,000.00 531,166.00 2,604,463.00 43.66 3,360,537.00 56.34
วัสดุเชื้อเพลิง 3,520,000.00     3,520,000.00 266,383.56 1,777,602.04 50.50 1,742,397.96 49.50
รวม 41,954,000.00 650,000.00    42,604,000.00  5,116,704.27  22,183,529.61 52.88 19,770,470.39 47.12

 


'