วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
งบบำรุงปกติ ประจำปี 2564
ลงวันที่ 29/11/2561

                                                                                                                                                                                                                                              ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

รายการ

ได้รับงบประมาณ

โอนเปลี่ยนแปลง

ถั่วจ่าย

รวมได้รับทั้งสิ้น

เบิกจ่ายสะสม

คงเหลือ

เปอร์เซนต์
การเบิกจ่าย

หมายเหตุ

ค่าจ้างชั่วคราว 18,550,000.00 -400,000.00 -148,516.80 18,001,483.20 18,001,483.20 0.00 100.00  
ค่าประกันสังคม 928,000.00 - -355,470.00 572,530.00 5572,530.00 0.00 100.00  
กองทุนเงินทดแทน 37,100.00 - +3,784.00 40,884.00 40,884.00 0.00 100.00  
ค่าล่วงเวลา 400,000.00 - +349,272.32 749,272.32 749,272.32 0.00 100.00  
ค่าเบี้ยเลี้ยง 400,000.00 - -290,395.75 109,604.25 109,604.25 0.00 100.00  
ค่าวัสดุ 5,300,000.00 - +819,988.00 6,119,988.00 6,119,988.00 0.00 100.00  
จ้างเหมาบริการ 9,400,000.00 -550,000.00 -1,296,785.00 7,553,215.00 7,553,215.00 0.00 100.00  
วัสดุไฟฟ้า 800,000.00 - +1,582,094.90 2,382,094.90 2,382,094.90 0.00 100.00  
ค่าเช่าเครื่องจักร 5,928,000.00 - +133,512.00 6,061,512.00 6,061,512.00 0.00 100.00  
วัสดุเชื้อเพลิง 3,496,900.00 - -797,483.67 2,699,416.33 2,591,464.91 107,951.42 96.00  
รวม 45,240,000.00     44,290,000.00 44,182,048.58 107,951.42    

 


'