วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
งบบำรุงปกติ
ลงวันที่ 29/11/2561

                                                                                                                           ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562

รายการ

ได้รับงบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

เปอร์เซนต์
การเบิกจ่าย

หมายเหตุ

ค่าจ้างชั่วคราว 15,791,448.81 15,791,448.81 - 100.00  
ค่าประกันสังคม 898,871.00 898,871.00 - 100.00  
ค่าล่วงเวลา 391,099.05 391,099.05 - 100.00  
ค่าเบี้ยเลี้ยง 388,706.82 388,706.82 - 100.00  
ค่าวัสดุ 5,478,015.90 5,278,015.90 200,000.00 96.35  
จ้างเหมาบริการ 11,540,304.89 11,540,304.89 - 100.00  
วัสดุไฟฟ้า 2,329,990.29 2,329,990.29 - 100.00  
ค่าเช่าเครื่องจักร 5,644,778.00 5,644,778.00 - 100.00  
วัสดุเชื้อเพลิง 2,684,785.24 2,533,596.16 151,189.08 94.37  
รวม 45,148,000.00 44,796,810.92 351,189.08 99.22  

'