วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
หมวดทางหลวงสะเดา
ลงวันที่ 30/11/2561

หมวดทางหลวงสะเดา สำนักงานตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.1280+099 (ด้านซ้ายทาง) รับผิดชอบทางหลวงในพื้นที่อำเภอสะเดา มีระยะทางควบคุม 49+505 กิโลเมตร ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 107.482 กิโลเมตร ปริมาณงาน 359.402 หน่วย มี นายธนชาติ บุญธรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นหัวหน้าหมวดทางหลวง โทร.074-541010, 089-7364636

มีทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 3 สายทาง คือ

ลำดับที่

ทางหลวงหมายเลข

ตอนควบคุม

ช่วง กม.

1 4 พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)
1275+588 - 1310+554
2 4054 สะเดา-มาเลเซีย
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)

0+000 - 10+300
11+800 - 11+939

3 4369 พรุเตียว - ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 0+000 - 4+100

'