วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
หมวดทางหลวงจะนะ
ลงวันที่ 05/10/2565

หมวดทางหลวงจะนะ สำนักงานตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ทุ่งหวัง - นาทวี ที่ กม.185+085 (ด้านขวาทาง) รับผิดชอบทางหลวงในพื้นที่อำเภอจะนะ มีระยะทางควบคุม 63.517 กิโลเมตร ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 124.377 กิโลเมตร ปริมาณงาน 384.851 หน่วย มี นายชยพล เพชรจำนง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายปฎิบัติการ รักษาการหัวหน้าหมวดทางหลวง โทร.074-328898, 082-2565462

มีทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 3 สายทาง คือ

ลำดับที่

ทางหลวงหมายเลข

ตอนควบคุม

ช่วง กม.

1 43 นาหม่อม - จะนะ 7+206 - 42+939
2 408 ทุ่งหวัง - นาทวี

182+261- 190+871
196+573 - 215+467

3 4086 ทางเข้าจะนะ

0+000 - 0+280


'