วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
หมวดทางหลวงจะนะ
ลงวันที่ 05/10/2565

หมวดทางหลวงจะนะ สำนักงานตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ทุ่งหวัง - นาทวี ที่ กม.185+085 (ด้านขวาทาง) รับผิดชอบทางหลวงในพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะเดา มีระยะทางควบคุม 89.521 กิโลเมตร ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 136.512 กิโลเมตร ปริมาณงาน 399.248 หน่วย มี นายยงยุทธ ทองมา นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดทางหลวงจะนะ โทร.074-328898, 087-2901052

มีทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 3 สายทาง คือ

ลำดับที่

ทางหลวงหมายเลข

ตอนควบคุม

ช่วง กม.

1 408

ปลักพ้อ - ด่านประกอบ

(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)

     205+136 - 220+047   
     220+459 - 252+209   

2 4113 ประกอบ - บ้านวัด

0+000 - 2+850

3 4243 สะเดา - สะท้อน

0+000 - 40+010


'