วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

 

 

03 ม.ค.
title
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินแนวใหม่ แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2

       แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม )โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินแนวใหม่ แยกทางหลวงหมายเลข 4 –  ด่านศุลการกรสะเดาแห่งที่ 2  ระหว่าง กม.57+100 – กม.62+596 (กม.0+000 – กม.5+496) รวมระยะทางยาว 5.496 กิโลเมตร เนื่องจากด่านชายแดนสะเดาเป็นด่านศุลกากรทางบกที่ติดต่อกับด่านบูกิตกายูฮิมตัม ของรัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย เป็นด่านที่มีปริมาณการค้ามากที่สุดในประเทศไทย มีจำนวนยานพาหนะผ่านแดนจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่าน กรมศุลกากรจึงได้พัฒนาด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการนำเข้าและส่งออก สนับสนุนศักยภาพทางด้านการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการเข้า-ออกด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้การคมนาคมและการขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่ กม.57+100 ของมอเตอร์เวย์สาย 48 (กม.0+000) ซึ่งต่อกับโครงการฯมอเตอร์เวย์สาย 48 ที่แยกทางหลวงหมายเลข 4 ส่วนจุดสิ้นสุดโครงการฯ อยู่ที่ กม.62+596 ของมอเตอร์เวย์สาย 84 (กม.5+496) เชื่อมต่อกับด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 โดยก่อสร้างเป็นทางหลวงมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ แบ่งทิศทางจราจรด้วยร่องกลาง (Depressed Median) ผิวทางคอนกรีต งบประมาณ 463 ล้านบาท รูปแบบการก่อสร้าง 1.ช่วง กม.57+100-กม62+000(กม.0+000-กม.4+900)ก่อสร้างทางคู่ขนาน (Frontage Road) ด้านละ 2 ช่องจราจร (4 ช่องจราจรไป-กลับ) ผิวทางคอนกรีต ความกว้างช่องจราจร ช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.00 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร 2.ช่วง กม.62+000-กม.62+596 (กม.4+900-กม.5+496) ก่อสร้างทางหลัก (Main Road) ขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับ และทางคู่ขนาน (Frontage Road) ด้านละ 2 ช่องจราจร ผิวทางคอนกรีต แบ่งทิศทางจราจรด้วยร่องกลาง (Depressed Median) ความกว้างช่องจราจรช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.00 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร

วีดีทัศน์
title
การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไกล
ภาพจำลองก่อสร้างสะพาน
เหตุผลที่กรมทางหลวงปิดจุดกลับรถ