วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 01/05/2567

การดำเนินงานการมีส่วนร่วม โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปลักพ้อ – ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.248+275 – กม.250+025 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 0.525 กิโลเมตร พื้นที่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา  13.00  - 15.30  น. ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนบ้านพรุหวา ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา
                            


'