วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
การรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 30/11/2563

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) กำหนดดำเนินงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน้ำเทพา – ธารคีรี ระหว่าง กม. 3+800 – กม.4+900 พื้นที่บ้านท่าฤดี ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สามารถตอบแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2563


'