วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 29/08/2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้ นางสาวโสภาพร ละอองสม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการให้ความรู้ด้านการจราจร และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนวัดนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 


'