วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
ลงวันที่ 06/07/2564

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าหมวด หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting เรื่องเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมโอฬาร วาสุถิตย์ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)


'