วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 23/04/2567

 

 คณะผู้บริหาร

1

นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส

 2

นายธวัชชัย เผนานนท์

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส (ฝ่ายวิศวกรรม)

 3

นายจำลอง จันสุข

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส (ฝ่ายปฏิบัติการ)

 4

นางอรัญญา เพ็ชรพูล

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส (ฝ่ายบริหาร)

5

นายวีระชัย ปัญญาเถิง

ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาส

หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย

6

นางอุบลวรรณ วั่นเซ่ง

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

7

นางสาวพัสวี แซ่ซื่อ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

8

นางสาวอัธธิดา ติ้งหวัง

หัวหน้างานสารสนเทศ

9

นายซำยี อาแวหามะ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานสารบรรณ

10

นายณพงศธร อิสสราวงศ์

หัวหน้างานวางแผน

11

นายศราวุธ ชุมทอง

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

12

นายจำลอง จันสุข

รอ.ขท.นธ. (ป) รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานปรับซ่อม

13

นายธวัชชัย เผนานนท์

รอ.ขท.นธ.(ว) รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานไฟฟ้า

14

นายนรา นุ้ยแม้น

หัวหน้าหน่วยบำรุงทาง

15

นายคงศักดิ์ กาลานุสนธิ์

หัวหน้าหน่วยต้นไม้และสวน

15

นางอรัญญา เพ็ชรพูล

รอ.ขท.นธ. (บ) รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดสถานที่

หัวหน้าหมวดทางหลวง

16

 นายเจษฎา สุวรรณรัตน์

หัวหน้าหมวดทางหลวงยี่งอ

17

นายสมพร ไกรนุกูล

หัวหน้าหมวดทางหลวงระแงะ

18

นายศุภชาติ คงประเสริฐ

หัวหน้าหมวดทางหลวงสุไหงโก-ลก

19

นายวินัย บิลหมุด

หัวหน้าหมวดทางหลวงรือเสาะ

20

นายอำนาจ พุทธสะระ

หัวหน้าหมวดทางหลวงสุคิริน

21

นายนิรันดร์  โสตติมานนท์

หัวหน้าหมวดทางหลวงตากใบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ผังการบริหารงาน แขวงทางหลวงนราธิวาส 41 ดาวน์โหลด
ผังการบริหารงาน ฝ่ายปฏิบัติการ 23 ดาวน์โหลด
ผังการบริหารงาน ฝ่ายวิศวกรรม 23 ดาวน์โหลด
ผังการบริหารงาน ฝ่ายบริหาร 22 ดาวน์โหลด
ผังการบริหารงาน หมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาส 27 ดาวน์โหลด

'