วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 02/10/2563

 

 คณะผู้บริหาร

1

นายสมัคร  เลือดวงหัด

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส

 2

นายธวัชชัย เผนานนท์

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส (ฝ่ายวิศวกรรม)

 3

นายจำลอง  จันสุข

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส (ฝ่ายปฏิบัติการ)

 4

นางอรัญญา  เพ็ชรพูล

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส (ฝ่ายบริหาร)

5

นายวีระชัย  ปัญญาเถิง

ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาส

หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย

6

นางอุบลวรรณ วั่นเซ่ง

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

7

นางสาวพัสวี แซ่ซื่อ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

8

นางสาวอัธธิดา ติ้งหวัง

หัวหน้างานสารสนเทศ

9

นายซำยี  อาแวหามะ

หัวหน้างานสารบรรณ

10

นายณพงศธร อิสสราวงศ์

หัวหน้างานวางแผน

11

นายศราวุธ ชุมทอง

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

12

นายจำลอง  จันสุข

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานปรับซ่อม

13

นายนรา นุ้ยแม้น

หัวหน้าหน่วยบำรุงทาง

14

นายธวัชชัย เผนานนท์

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า

15

นายนุ้ย ยอดดี

หัวหน้าหน่วยสถานที่

15

นายคงศักดิ์ กาลานุสนธิ์

หัวหน้าหน่วยต้นไม้และสวน

หัวหน้าหมวดทางหลวง

16

 นายเจษฎา สุวรรณรัตน์

หัวหน้าหมวดทางหลวงยี่งอ

17

นายสมพร  ไกรนุกูล

หัวหน้าหมวดทางหลวงระแงะ

18

นายศุภชาติ  คงประเสริฐ

หัวหน้าหมวดทางหลวงสุไหงโก-ลก

19

นายวินัย  บิลหมุด

หัวหน้าหมวดทางหลวงรือเสาะ

20

นายอำนาจ พุทธสะระ

หัวหน้าหมวดทางหลวงสุคิริน

21

นายนิรันดร์  โสตติมานนท์

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงตากใบ


'