วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แขวงทางหลวงนราธิวาสจัดกิจกรรมนำคณะเจ้าหน้าที่ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
ลงวันที่ 12/02/2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงนราธิวาสโดย นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส จัดกิจกรรมนำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงนราธิวาส ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส


'