วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 16/11/2566 งานเงินทุนฯ 317/30/67/012 แขวงทางหลวงนราธิวาส
2 ซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 25-6801-04-6 13/11/2566 งานเงินทุนฯ 317/-/67/010 แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 14 รายการ 21/11/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 จ้างเหมางานตัดหญ้า 7 สายทาง 10 ตอนควบคุม 17/11/2566 317/-/67/23 แขวงทางหลวงนราธิวาส
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/11/2566 317/60/67/20 แขวงทางหลวงนราธิวาส
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 10/11/2566 317/60/67/19 แขวงทางหลวงนราธิวาส
7 ซื้อวัสดุโยธา ขจำนวน 13 รายการ 10/11/2566 317/60/67/19 แขวงทางหลวงนราธิวาส
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/10/2566 317/60/67/5 แขวงทางหลวงนราธิวาส
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/10/2566 317/35/67/3 แขวงทางหลวงนราธิวาส
10 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงให้สวยงาม รหัสงาน 21500 งานภูมิทัศน์ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4216 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางเข้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.4+750 – กม.5+350 ระยะทาง 0.600 กม. จำนวน 3 รายการ 20/06/2565 นธ.25-2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส
11 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปูต๊ะ - นราธิวาส ระหว่าง กม.1+903 - กม.2+909 RT. (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 0.349 กม. ปริมาณงาน 2,615 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 23/06/2565 นธ.22-2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส
12 จ้างเหมางานตัดหญ้า ในเส้นทางควบคุมแขวงทางหลวงนราธิวาส 4 สายทาง 25/12/2562 317/-/63/29 แขวงทางหลวงนราธิวาส
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 24/12/2562 317/35/63/28 แขวงทางหลวงนราธิวาส
14 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 18/12/2562 317/60/63/23 แขวงทางหลวงนราธิวาส
15 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 17/12/2562 317/60/63/21 แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ