วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ทำเนียบผู้บริหาร
ลงวันที่ 05/04/2567

 

รายนามนายช่างแขวงทางหลวงนราธิวาส

1.นายประพจน์ ศิริปุณห์

1 ต.ค. 2510 - 11 เม.ย. 2518

2.นายสุทิน ขัตติยะมาน

11 เม.ย. 2518 - 6 เม.ย. 2523

3.นายบุญโชค เทพทิม

6 เม.ย. 2523 - 13 ต.ค. 2526

4.นายสุพรรณ อ่องสกุล

13 ต.ค. 2526 - 5 เม.ย. 2528

5.นายกุศล ข่ายม่าน

5 เม.ย. 2528 - 12 ต.ค. 2530

6.นายสุรีย์ จันทรังษี

12 ต.ค. 2530 - 24 ต.ค. 2531

7.นายรุ่งโรจน์ พงศาปาน                                      

2 พ.ย. 2531 - 1 ต.ค. 2536

8.นายฟูศักดิ์ เลาหสวัสดิ์

1 ต.ค. 2536 - 25 พ.ย. 2550

9.นายสุเทพ ศรีกระจ่าง

15 ธ.ค. 2540 - 5 มี.ค. 2541

10.นายจุลละพันธ์ จุลละโพธิ (รักษาราชการแทน)

5 มี.ค. 2541 - 24 พ.ย. 2541

11.นายมงคล ไพศาลวัฒนา

24 พ.ย. 2541 - 2 ต.ค. 2545

12.นายจีรศักดิ์ พุทธศรี

2 ต.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2553

13.นายดรล ทองคุปต์

23 พ.ย. 2553 - 30 ก.ย. 2556

14.นายสมจิต เพชรรัตน์

1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2560

15.นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์

2 ต.ค. 2560 - 4 ม.ค. 2565

16.นายสมัคร เลือดวงหัด

4 ม.ค. 2565 - 4 ก.พ. 2567

17.นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ (รักษาราชการแทน)

4 ก.พ. 2567 - 9 เม.ย. 2567

18.นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี

9 เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน


'