วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แขวงทางหลวงนราธิวาสร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลก(ThailandWorldSoilDay)
ลงวันที่ 14/12/2561

แขวงทางหลวงนราธิวาส โดยหน่วยต้นไม้ร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลก(ThailandWorldSoilDay) ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงคมนาคมในการรณรงค์ ป้องกันและลดปัญหาทางดิน โดยการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี โดยแขวงทางหลวงนราธิวาส ดำเนินการพรวนดิน และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน สาย4084 นราธิวาส - สะปอม


'