วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นอันดับที่ 2
ลงวันที่ 09/11/2561

นายวัลลภ จินดาเพ็ชร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส ฝ่ายวิศวกรรม รักษาราชการแทน ผอ.ขท.นราธิวาส เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นอันดับที่ 2  โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้มอบ


'