วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 19/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ลงพื้นที่วัดค่าความเรียบ IRI ของงานสัญญา ปี 2561
2 22/05/2562 การประชุมแนวทางการประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย เพื่อคัดเลือกหัวหน้าหมวดทางหลวง ระดับดีและดีเด่น ประจำปี 2562
3 30/04/2562 นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 ร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร
4 26/04/2562 เสร็จแล้ว! ถนนเชื่อมสนามบินนราธิวาส เลี่ยงผ่านตัวเมือง
5 24/04/2562 นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 เป็นประธานในการประชุมหารือ การก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4217
6 23/04/2562 หัวหน้าหมวดทางหลวง และหัวหน้างาน ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน
7 22/04/2562 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และคณะ ร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหาร สำนักงานทางหลวงที่18
8 27/03/2562 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
9 21/03/2562 หน่วยต้นไม้และสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
10 18/03/2562 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส เป็นตัวแทน ชมรมหมวดทางหลวง และกองทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ชมรมหมวดทางหลวง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว
11 07/03/2562 นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารื้อย้ายที่ดิน
12 06/03/2562 นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 2 เข้าตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษา กรณีงานหินในเส้นทาง
13 27/02/2562 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์
14 25/02/2562 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาซ่อมทางผิวแอสฟัลต์
15 14/02/2562 นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 พร้อมด้วย นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับมอบงาน