วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
กิจกรรมการมีส่านร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 15/11/2561

ด้วยกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน 

ได้แก่

@ ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอน สากอ - บ้านเกียร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.9+250 - กม.13+873

 ณ โรงเรียนนิคมพัมนา 2 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

@ ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอน สากอ - บ้านเกียร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+350

 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

@ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน มะนังตายอ - จือมอ ระหว่าง กม.19+036 - กม.21+750

 ณ โรงเรียนมุคตารีวิทยา ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส


'