f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
หมวดทางหลวงธารโต
ลงวันที่ 08/01/2562

หัวหน้าหมวดทางหลวงธารโต  : นายทักษิณ  ขาวทอง

ที่ตั้ง  :  112  หมู่ที่ 1  ตำบลธารโต  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา

โทร. 073 297 016               

หมายเลขควบคุม ชื่อสายทาง กม.เริ่มต้น กม.สิ้นสุด ระยะทาง (กม.)
04100202 ตะบิงติงงี - บ่อหิน 68+714 110+636 41.922
40770102 บาจุ - บันนังสตา 10+000 32+079 22.079
42730100 ตะบิงติงงี - สันกาหลง 0+000 16+700 16.700

 

แผนที่ตั้งหมวดทางหลวงธารโต


'