f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 06/06/2567 แขวงทางหลวงยะลา งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0201 ตอน ยะลา - ตะบิงติงงี ระหว่าง กม.42+904 - กม.43+006 และ กม.43+226 - กม.43+900 จ.ยะลา ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 31/05/2567 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ยะลา - ตะบิงติงงี กม.42+400 ระยะทาง 0.400 กม. ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/05/2567 แขวงทางหลวงยะลา กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและปรับปรุงบริเวณทางแยก ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและปรับปรุงบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ช่วง กม.34+000 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/05/2567 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 1 ระหว่าง กม.110+636 - กม.124+800 (เป็นช่วงๆ) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/05/2567 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 2 ระหว่าง กม.125+000 - กม.157+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 08/05/2567 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนเส้นทาง สายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงยะลา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ-ท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ฯ จำนวน 557 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/05/2567 แขวงทางหลวงยะลา กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบเสากระโดงสูง 20.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4063 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปารามีแต - โกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา, ทางหลวงหมายเลข 4089 ตอนควบคุม 0100 ตอน เตาปูน -ท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 29 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 08/05/2567 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 410 กิจกรรมติดตั้งแผงกั้นคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 1 สายทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 30/04/2567 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ตอน 2 ระหว่าง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 02/04/2567 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน กะรุบี - ตะโล๊ะหะลอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖+๘๗๕ - กม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 266 รายการ