f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ/แนวทาง
ลงวันที่ 10/06/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน 266 ดาวน์โหลด
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 254 ดาวน์โหลด
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 200 ดาวน์โหลด

'