f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
งบทดลอง ปี 2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66)
ลงวันที่ 12/07/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ต.ค.65 51 ดาวน์โหลด
พ.ย.65 45 ดาวน์โหลด
ธ.ค.65 50 ดาวน์โหลด
ม.ค.66 49 ดาวน์โหลด
ก.พ.66 52 ดาวน์โหลด
มี.ค.66 54 ดาวน์โหลด

'