f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
งบทดลอง ปี 2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66)
ลงวันที่ 12/07/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ต.ค.65 93 ดาวน์โหลด
พ.ย.65 81 ดาวน์โหลด
ธ.ค.65 86 ดาวน์โหลด
ม.ค.66 80 ดาวน์โหลด
ก.พ.66 97 ดาวน์โหลด
มี.ค.66 94 ดาวน์โหลด

'