f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
หมวดทางหลวงยะลา
ลงวันที่ 07/01/2562

หัวหน้าหมวดทางหลวงยะลา   :    นางสาวมิลตรา  บำรุง

ที่ตั้ง  :  เลขที่ 1  ถนนเพชรเกษม  ตำบลลิดล  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

โทร  : 073 362 400

04090200 ป่าพ้อ - ท่าสาป 18+013 34+759 16.746
04100201 ยะลา - ตะบิงติงงี 40+365 68+714 28.349
40680100 ลำใหม่ - ลำพะยา 0+000 6+258 6.258
40820100 ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ 0+000 11+335 11.335
40890100 เตาปูน - ท่าสาป 0+000 1+825 1.825
04180200 ยุโป - ท่าสาป 26+775 35+648.591 8.874
หมายเลขควบคุม  ชื่อสายทาง     กม.เริ่มต้น      กม.สิ้นสุด      ระยะทาง (กม.)    

 

แผนที่ตั้งหมวดทางหลวงยะลา


'