f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 21/01/2563 108,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อเสื้อกั๊กจราจรคาดแถบสะท้อนแสง จำนวน ๑๒ ตัว 21/01/2563 5,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ 21/01/2563 12,898.85 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๗ ,๔๑๗๖ ปริมาณงาน ๑๒๖,๐๐๐ ตารางเมตร 15/01/2563 75,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ 14/01/2563 247,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ 13/01/2563 8,217.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 09/01/2563 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 3) 07/01/2563 66,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 4067, 4071 และ 4092 ปริมาณงาน 244,782 ตารางเมตร 26/12/2562 146,869.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 25/12/2562 40,556.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 4363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆอแย - กาโต ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.11 + 058 25/12/2562 285,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 4244 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.21 + 781 ปริมาณงาน 126,474 ตร.ม. 24/12/2562 75,884.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อ HOT MIX จำนวน 14.590 ตัน 24/12/2562 36,475.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ 27/12/2562 6,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 27/12/2562 10,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 342 รายการ