f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปะแต - บาละ ระหว่าง กม.7+950 - กม. 8+000 (LT.) ระยะทาง 0.050 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2566 1,882,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงยะลา ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน ๓ รายการ 27/11/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงยะลา ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด งานเงินทุน จำนวน ๖ รายการ 27/11/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ 23/11/2566 378,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 20/11/2566 5,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 20/11/2566 250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 17/11/2566 89,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 13/11/2566 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 08/11/2566 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ยะลา - ตะบิงติงงี ที่ กม.๕๖+๒๐๐ 02/11/2566 14,678.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เบตง - บ้าน กม.๑๗ ที่ กม.๑๕+๓๖๐ 02/11/2566 7,458.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ที่ กม.๖+๒๕๗ 01/11/2566 27,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ที่ กม.๙๑+๙๒๕ 01/11/2566 20,785.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 30/10/2566 5,906.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ยะลา - ตะบิงติงงี ที่ กม.๔๕+๕๕๐ 30/10/2566 26,155.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,393 รายการ