f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 02/01/2562

                                           

 

นายสมัคร  เลือดวงหัด

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

 

นายเชฎฐพล  พึ่งบุญ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวโสภาพร  ละอองสม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม 

นางสาวดวงเดือน ศรีทอง 

      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร      

 นางสาวมิลตรา  บำรุง

หัวหน้าหมวดทางหลวงยะลา       

นายสมศักดิ์  เพ็ชรมณี

หัวหน้างานวางแผน

 นางสมฤทัย  พรหมณี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานสารบรรณ

  นายมาหะมะไดเดน  กาสง

  หัวหน้าหมวดทางหลวงรามัน       

นางสาวโสภาพร  ละอองสม

รักษาการ หัวหน้าหน่วยไฟฟ้าแสงสว่าง      

 นางละออง  คังคะมณี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานพัสดุและสัญญา

  นายนูรดีน  แลแง

หัวหน้าหมวดทางหลวงยะหา

 นายอนุพันธ์  จันทร์สว่าง

     หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย       

นางสาวอุไร  มากจงดี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี    

  นายทักษิณ  ขาวทอง

หัวหน้าหมวดทางหลวงธารโต        

นายศืรัส  บัวหลวง

หัวหน้างานต้นไม้และสวน 

 นางประไพวัลย์  จองศิริ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานสารสนเทศ 

 นายประกิจ  แซ่ปุ่ง

หัวหน้าหมวดทางหลวงเบตง

 นายปัญจพล  จันทวีเมือง

หัวหน้างานปรับซ่อม

 

  นายอนรรฆ์  อ้วนเส้ง

หัวหน้าหมวดทางหลวงยะรม

 

 
                                                  
 

'