f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 02/01/2562

                                           

 

นายสมนึก  เศียรอุ่น

 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

 

นายเชฎฐพล  พึ่งบุญ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวโสภาพร  ละอองสม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม 

นางสาวดวงเดือน  ศรีทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 นางสาวมิลตรา  บำรุง

  หัวหน้าหมวดทางหลวงยะลา   

นายสมศักดิ์  เพ็ชรมณี

หัวหน้างานวางแผน

 นางสมฤทัย  พรหมณี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สารบรรณ

  นายมาหะมะไดเดน  กาสง

  หัวหน้าหมวดทางหลวงรามัน       

นายพิเชษฐ์  อารักษ์คุณากร

หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า

 นางละออง  คังคะมณี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พัสดุและสัญญา

  นายนูรดีน  แลแง

หัวหน้าหมวดทางหลวงยะหา

 นายอนุพันธ์  จันทร์สว่าง

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย       

 นางสาวอุไร  มากจงดี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป การเงินและบัญชี    

  นายทักษิณ  ขาวทอง

หัวหน้าหมวดทางหลวงธารโต 

นายศืรัส  บัวหลวง

หัวหน้างานต้นไม้และสวน 

 นางเสาวนีย์  ตันติวิชช์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สารสนเทศ 

 นายประกิจ  แซ่ปุ่ง

หัวหน้าหมวดทางหลวงเบตง

 นายปัญจพล  จันทวีเมือง

หัวหน้างานปรับซ่อม

 
  นายอนรรฆ์  อ้วนเส้ง

หัวหน้าหมวดทางหลวงยะรม

 

 
                                                  
 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
171 ดาวน์โหลด

'