f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 02/01/2562

                                           

 

นายสมนึก  เศียรอุ่น

 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

 

นายเชฎฐพล  พึ่งบุญ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวโสภาพร  ละอองสม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม 

นางสาวดวงเดือน  ศรีทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 นายศิรัส  บัวหลวง

หัวหน้าหมวดทางหลวงยะลา

นายกิตติพันธ์  กุศล

หัวหน้างานวางแผน

 นางสาวอรุณวรรณ  แซ่อึ่ง

หัวหน้างานสารบรรณ

  นายฮำดัน  มะนิ

หัวหน้าหมวดทางหลวงรามัน

นายปัจพล  จันทวีเมือง

หัวหน้างานปรับซ่อม

 นางละออง  คังคะมณี

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

  นายมาหะมะไดเดน  กาสง

หัวหน้าหมวดทางหลวงยะหา

 นายอนุพันธ์  จันทร์สว่าง

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย 

 นางสาวอุไร  มากจงดี

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

  นางสาวมิลตรา  บำรุง

หัวหน้าหมวดทางหลวงธารโต 

 นายวิริยะ  ศรีพลอย

หัวหน้างานต้นไม้และสวน 

 นางแกมกนก  พูลภิญโญ

หัวหน้างานสารสนเทศ

 นายอนรรฆ์  อ้วนเส้ง

หัวหน้าหมวดทางหลวงยะรม

   
  นายประกิจ  แซ่ปุ่ง

หัวหน้าหมวดทางหลวงเบตง

 

 
                                                  
 

'