f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ 23/11/2566 312/45/67/22 แขวงทางหลวงยะลา
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 20/11/2566 312/60/67/19 แขวงทางหลวงยะลา
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 20/11/2566 312/35/67/18 แขวงทางหลวงยะลา
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 17/11/2566 312/60/67/17 แขวงทางหลวงยะลา
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 13/11/2566 312/60/67/14 แขวงทางหลวงยะลา
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 08/11/2566 312/35/67/12 แขวงทางหลวงยะลา
7 จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ยะลา - ตะบิงติงงี ที่ กม.๕๖+๒๐๐ 02/11/2566 312/-/67/11 แขวงทางหลวงยะลา
8 จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เบตง - บ้าน กม.๑๗ ที่ กม.๑๕+๓๖๐ 02/11/2566 312/-/67/10 แขวงทางหลวงยะลา
9 จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ที่ กม.๖+๒๕๗ 01/11/2566 312/-/67/9 แขวงทางหลวงยะลา
10 จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ที่ กม.๙๑+๙๒๕ 01/11/2566 312/-/67/8 แขวงทางหลวงยะลา
11 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 30/10/2566 312/-/67/1 แขวงทางหลวงยะลา
12 จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ยะลา - ตะบิงติงงี ที่ กม.๔๕+๕๕๐ 30/10/2566 312/-/67/7 แขวงทางหลวงยะลา
13 จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ่อหิน - เบตง ที่ กม.๑๕๑+๘๐๐ 30/10/2566 312/-/67/6 แขวงทางหลวงยะลา
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ 25/10/2566 312/45/67/4 แขวงทางหลวงยะลา
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 11/10/2566 312/35/67/1 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,304 รายการ