f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
งบทดลอง ปี 2564 (ต.ค.63 - มี.ค.64)
ลงวันที่ 20/09/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ต.ค.63 157 ดาวน์โหลด
พ.ย.63 157 ดาวน์โหลด
ธ.ค.63 149 ดาวน์โหลด
ม.ค.64 145 ดาวน์โหลด
ก.พ.64 166 ดาวน์โหลด
มี.ค.64 165 ดาวน์โหลด

'