f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
หมวดทางหลวงเบตง
ลงวันที่ 08/01/2562

หัวหน้าหมวดทางหลวงเบตง   นายประกิจ  แซ่ปุ่ง

ที่ตั้ง  :  6  ถนนสุขยางค์  ตำบลเบตง  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  โทร.0-7336-2939

หมายเลขควบคุม ชื่อสายทาง กม.เริ่มต้น กม.สิ้นสุด ระยะทาง (กม.)
04100203 บ่อหิน - เบตง 110+636 159+892 49.256
43630100 ฆอแย - กาโต 0+000 11+058.433 11.058

 

แผนที่ตั้งหมวดทางหลวงเบตง


'