f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีขออนุญาต
ลงวันที่ 01/06/2564
 

ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีขออนุญาตทำทางเชื่อมตามแบบมาตราฐานเข้าอาคารพาณิชย์
สถานีบริการน้ำมัน โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ (มาตรา 37,55)
 (ผู้อำนวยการสำนักทางหลวง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)


รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 43 วัน

หมายเหตุ    ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมวันหยุดราชการ และไม่รวมเวลาที่ใช้ในการส่งหนังสือ


'