f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปะแต - บาละ ระหว่าง กม.7+950 - กม. 8+000 (LT.) ระยะทาง 0.050 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2566 สทล.18 ขท. ยะลา.1/859/2566 แขวงทางหลวงยะลา
2 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.๑๓๔+๘๖๐ - กม.๑๓๔+๘๙๐ (LT.) ระยะทาง ๐.๐๓๐ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/08/2566 312/66/240 แขวงทางหลวงยะลา
3 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.๑๓๒+๗๘๔ - กม.๑๓๒+๘๐๔ (LT.) ระยะทาง ๐.๐๒๐ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/08/2566 312/66/239 แขวงทางหลวงยะลา
4 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ ระหว่าง กม.๑๓+๒๕๑ - กม.๑๓+๒๖๓ ระยะทาง ๐.๐๑๒ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/08/2566 312/66/238 แขวงทางหลวงยะลา
5 จ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 4273 ตอน ตะบิงติงงี - สันกาหลง ระหว่าง กม.0+000 - กม.12+150 (เป็นช่วงๆ) ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 สายทาง 23/08/2566 319/2566 แขวงทางหลวงยะลา
6 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ระหว่าง กม.๙+๖๐๐ - กม.๙+๖๓๐ (LT.) ระยะทาง ๐.๐๓๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/08/2566 312/66/220 แขวงทางหลวงยะลา
7 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตะบิงติงงี - สันกาหลง ระหว่าง กม.๖+๔๐๐ - กม.๖+๕๐๐ (LT.) ระยะทาง ๐.๑๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/08/2566 312/66/219 แขวงทางหลวงยะลา
8 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตะบิงติงงี - สันกาหลง ระหว่าง กม.๙+๙๗๕ - กม.๑๐+๐๐๐ (LT.) ระยะทาง ๐.๐๒๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/08/2566 312/66/218 แขวงทางหลวงยะลา
9 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน กะรุบี - ตะโล๊ะหะลอ ระหว่าง กม.๒๗+๑๗๕ - กม.๒๗+๑๘๕ ระยะทาง ๐.๐๑๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/06/2566 312/66/157 แขวงทางหลวงยะลา
10 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.๑๔๓+๘๗๕-กม.๑๔๓+๙๒๕(LT.)และ กม.๑๔๔+๑๔๕-กม.๑๔๔+๑๖๐(RT.) ระยะทาง ๐.๐๖๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/06/2566 312/66/156 แขวงทางหลวงยะลา
11 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ ระหว่าง กม.21+969 - กม.21+979 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ 21/06/2566 312/66/152 แขวงทางหลวงยะลา
12 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.๑๓๗+๗๐๐ - กม.๑๓๗+๗๒๕(RT.) ระยะทาง ๐.๐๒๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/06/2566 312/66/151 แขวงทางหลวงยะลา
13 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.๕+๐๗๕ - กม.๕+๐๙๐ (LT.) ระยะทาง ๐.๐๑๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/06/2566 312/66/140 แขวงทางหลวงยะลา
14 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ ระหว่าง กม.0+449 - กม.6+945 RT. (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 6.496 กิโลเมตร 08/06/2566 ยล.26/2566 แขวงทางหลวงยะลา
15 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยือนัง - คลองชิง ระหว่าง กม.๑๗+๐๕๐ - กม.๑๗+๑๐๐ ระยะทาง ๐.๐๕๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/05/2566 312/66/126 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 261 รายการ