f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทาสีแบริเออร์ชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอนยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.27+400 - กม.30+750 24/12/2562 24/12/2562 ยล.1/2563 แขวงทางหลวงยะลา
2 จ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน จำนวน 3 สายทาง 10/09/2562 10/09/2562 164/2562 แขวงทางหลวงยะลา
3 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 03/09/2562 03/09/2562 312/-/62/35 แขวงทางหลวงยะลา
4 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ระหว่าง กม.33+218 - กม.33+600 LT.,RT. ระยะทาง 0.382 กม. ปริมาณงาน 8,028 ตร.ม. 03/09/2562 03/09/2562 ยล.61/2562 แขวงทางหลวงยะลา
5 จ้างเหมางานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.๙+๐๐๐ - กม.๑๑+๓๐๐ ระยะทาง ๒.๓๐ กม. 05/08/2562 05/08/2562 ยล.59/2562 แขวงทางหลวงยะลา
6 จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4325 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากบาง-จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.5+150 - กม.5+200 ระยะทาง 0.050 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/07/2562 15/07/2562 ยล.60/2562 แขวงทางหลวงยะลา
7 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 410 คอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ระหว่าง กม.104+850 - กม.108+180 ปริมาณงาน 96 ต้น 10/07/2562 10/07/2562 สัญญา เลขที่ ยล.58/2562 แขวงทางหลวงยะลา
8 จ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เบตง – บ้าน กม.๑๗ ระหว่าง กม.๙+๗๓๕ – กม.๑๐+๒๖๕ ระยะทาง ๐.๕๓๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/05/2562 28/05/2562 สัญญา ยล.56/2562 แขวงทางหลวงยะลา
9 จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 77-6072-02-0 จำนวน 1 คัน 22/05/2562 22/05/2562 312/-/62/23 แขวงทางหลวงยะลา
10 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี – สันกาหลง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.16+700 ปริมาณงาน 2,118.00 หมุด 03/04/2562 03/04/2562 สัญญาเลขที่ ยล.52/2562 แขวงทางหลวงยะลา
11 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะรุบี – ตะโล๊ะหะลอ ระหว่าง กม.16+875 – กม.28+265 ปริมาณงาน 89.70 ตร.ม. 03/04/2562 03/04/2562 สัญญาเลขที่ ยล.51/2562 แขวงทางหลวงยะลา
12 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป – ท่าสาป ระหว่าง กม.26+775 – กม.35+648 ปริมาณงาน 87.00 ตร.ม. 03/04/2562 03/04/2562 สัญญาเลขที่ ยล.50/2562 แขวงทางหลวงยะลา
13 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา – บาจุ ระหว่าง กม.0+000 – กม.10+000 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ – บันนังสตา ระหว่าง กม.10+000 – กม.32+079 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 439.700 ตร.ม. 03/04/2562 03/04/2562 สัญญาเลขที่ ยล.49/2562 แขวงทางหลวงยะลา
14 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี – สันกาหลง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.16+700 ปริมาณงาน 397.10 ตร.ม. 03/04/2562 03/04/2562 สัญญาเลขที่ ยล.53/2562 แขวงทางหลวงยะลา
15 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ- ท่าสาป ระหว่าง กม.24+719 – กม.27+050, กม.33+600 – กม.33+741,กม.34+200 – กม.34+759, ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0201 ตอน ยะลา – ตะบิงติงงี ระหว่าง กม.40+365 – กม.50+400, ฯลฯ 03/04/2562 03/04/2562 สัญญา เลขที่ ยล.46/2562 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ