f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
หมวดทางหลวงยะรม
ลงวันที่ 08/01/2562

หัวหน้าหมวดทางหลวงยะรม  : นายอนรรฆ์  อ้วนเส้ง

ที่ตั้ง  :  418  หมู่ที่ 6  ถนนรัตนกิจ  ตำบลยะรม  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  โทร.0-7328-4085

 หมายเลขควบคุม ชื่อสายทาง กม.เริ่มต้น กม.สิ้นสุด ระยะทาง (กม.)
43250100 ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา 10  0+000  9+800  9.800
43260100 เบตง - บ้าน กม.17  0+000  27+625  27.625 
42440100 เบตง - ซาโห่  0+000 21+781  21.781 

 

 แผนที่ตั้งหมวดทางหลวงยะรม


'