f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
คู่มือการใช้งานระบบ/คู่มือการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 10/06/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริหารแผนงานทางหลวง Plannet 287 ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานบำรุงทาง (TPMS) 493 ดาวน์โหลด
คู่มือระบบการติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ (RMMS) 168 ดาวน์โหลด
คู่มือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวง (หมวดทางหลวง) 1,032 ดาวน์โหลด
คู่มือผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอกเขตทางฯ 149 ดาวน์โหลด
คู่มือใช้งานระบบ Plannet 158 ดาวน์โหลด
คู่มือรายละเอียดรหัสงาน งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทาง งานอำนวยความปลอดภัย 1,062 ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานของหมวดทางหลวง เรื่องการควบคุมดูแลรักษาทางหลวง พ.ศ.2535 573 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง 300 ดาวน์โหลด

'