f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 16/09/2562 7,036.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 13/09/2562 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 6,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 12/09/2562 49,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ 12/09/2562 24,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 12/09/2562 45,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว 12/09/2562 27,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อโพเดียม (แท่นบรรยาย) ขนาด กว้าง 48 x 48 x 115 ซม. จำนวน 2 ตัว 12/09/2562 28,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงยะลา จ้างถอดย้าย ล้างทำความสะอาดพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 34000 บีทียู จำนวน 2 ชุด 12/09/2562 13,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 11/09/2562 42,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 10/09/2562 99,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 10/09/2562 28,044.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน จำนวน 3 สายทาง 13/09/2562 370,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อHOT MIX จำนวน ๓๙ ตัน 09/09/2562 97,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 09/09/2562 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 354 รายการ