f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๕๔๑/๔๔ จำนวน ๑ หลัง 27/03/2563 23,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 24/03/2563 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 24/03/2563 9,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 23/03/2563 7,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อถังขยะแยกประเภท จำนวน ๙ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 18,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.6+535 - กม.7+660 ระยะทาง 1.125 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา – โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.8+300 – กม.9+550 ระยะทาง 1.250 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 42,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน – เบตง ตอน 2 ระหว่าง กม.110+636 – กม.159+892 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,225.00 ม. 24/04/2563 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี – สันกาหลง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.16+700 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 1 แห่ง ปริมาณงาน 105 ต้น 24/04/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง – บ้าน กม.17 ระหว่าง กม.0+000 – กม.27+625 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 4363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆอแย – กาโต ระหว่าง กม.0+000 – กม.11+058 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 2 แห่ง ปริมาณงาน 84 ต้น 19/05/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง – ยะหา ระหว่าง กม.0+000 – กม.10+760 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 4070 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะหา – บาละ ระหว่าง กม.12+482 – กม.13+132 และทางหลวงหมายเลข 4272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยือนัง – คลองชิง ระหว่าง กม.1+800 – กม.7+553 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 3 แห่ง ปริมาณงาน 99 ต้น 24/04/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 2 ระหว่าง กม.146+200 – กม.147+550 ระยะทาง 1.350 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 13,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.26+200 – กม.29+190 ระยะทาง 2.990 กม. ปริมาณงาน 24,260 ตร.ม. 24/04/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆอแย - กาโต ระหว่าง กม.1+812 – กม.11+058 ระยะทาง 9.246 กม. ปริมาณงาน 88,214 ตร.ม. 24/04/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปะแต - บาละ ระหว่าง กม.3+000 – กม.7+527 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 3.527 กม. ปริมาณงาน 32,243 ตร.ม. 24/04/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 497 รายการ