f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 28/01/2563 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงยะลา ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ ครั้งที่ 3 29/01/2563 66,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 24/01/2563 14,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อยางเรเดียล ขนาด ๒๑๕/๗๐ R ๑๕ จำนวน ๔ เส้น 23/01/2563 14,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 23/01/2563 5,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 22/01/2563 6,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 21/01/2563 108,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อเสื้อกั๊กจราจรคาดแถบสะท้อนแสง จำนวน ๑๒ ตัว 21/01/2563 5,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ 21/01/2563 12,898.85 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๗ ,๔๑๗๖ ปริมาณงาน ๑๒๖,๐๐๐ ตารางเมตร 15/01/2563 75,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ 14/01/2563 247,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ 13/01/2563 8,217.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 09/01/2563 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 3) 07/01/2563 66,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 4067, 4071 และ 4092 ปริมาณงาน 244,782 ตารางเมตร 26/12/2562 146,869.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 423 รายการ