f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ 08/04/2563 30,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทม) หมวดทางหลวงยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง 29/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทม) หมวดทางหลวงยะลา ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง 29/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) บริเวณแขวงทางหลวงยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง 29/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง – บ้าน กม.17 ระหว่าง กม.8+935 – กม.9+735 LT., RT. ระยะทาง 0.800 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ7-8) บริเวณแขวงทางหลวงยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง 29/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4063 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปารามีแต – โกตาบารู ระหว่าง กม.8+362 – กม.8+892 LT.,RT. (รวมบริเวณทางแยก) ระยะทาง 0.838 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี – บ่อหิน ตอน 2 ระหว่าง กม.100+050 – กม.102+900 ปริมาณงาน 2.850 กม. 29/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - บ้าน กม.17 ที่ กม.10+245 (บริเวณพื้นที่ของหมวดทางหลวงยะรม) ปริมาณงาน 1 หลัง 29/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี – บ่อหิน ตอน 1 ระหว่าง กม.95+450 – กม.96+724 LT.,RT. ปริมาณงาน 1.274 กม. 27/04/2563 19,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา – โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.5+045 – กม.6+535 LT., RT. ปริมาณงาน 2.980 กม. ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 27/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 27/03/2563 90,525.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 27/03/2563 77,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0201 ตอน ยะลา - ตะบิงติงงี ตอน 2 ที่ กม.42+490 (สามแยกปารามีแต) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 650,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรมติดตั้งและปรับปรุงป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 10 แห่ง 27/04/2563 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 497 รายการ