f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 23/04/2563 37,055.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน 23/04/2563 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 17/04/2563 5,907.47 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 17/04/2563 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศผลการขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 541/44 จำนวน 1 หลัง 20/04/2563 28,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 15/04/2563 6,206.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 14/04/2563 11,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ สายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงยะลา 09/04/2563 340,063.92 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา - บาจุ และตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.8+410 - กม.12+410 ระยะทาง 4.000 กม. ปริมาณงาน 43,200 ตร.ม. 30/04/2563 45,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ – ท่าสาป ระหว่าง กม.21+300 – กม.33+110 (เป็นช่วงๆ) , ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป – ท่าสาป ระหว่าง กม.30+530 – กม.34+950 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา – โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.2+940 – กม.4+000 จำนวน 3 แห่ง ปริมาณงาน 219 ต้น 30/04/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน – เบตง ตอน 2 ระหว่าง กม.144+260 – กม.146+200 , กม.147+550 – กม.149+150 และ กม.149+400 - กม.150+500 ระยะทาง 4.640 กม. ปริมาณงาน 50,250 ตร.ม. 30/04/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - บ้าน กม.17 ระหว่าง กม.0+675 – กม.1+000 LT. และ กม.0+200 – กม.1+000 RT. ระยะทาง 1.125 กม. ปริมาณงาน 11,202 ตร.ม. 30/04/2563 10,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 2 ระหว่าง กม.146+200 – กม.147+550 ระยะทาง 1.350 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน – เบตง ระหว่าง กม.150+500 – กม.154+620 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.520 กม. ปริมาณงาน 15,400 ตร.ม. 30/04/2563 13,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานทาสีราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ระหว่าง กม.๖๘+๗๑๔ - กม.๑๑๐+๖๓๖ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒,๒๕๗ ตร.ม. 03/04/2563 358,863.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 497 รายการ