f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ที่ กม.๓๒ + ๖๐๐ (ด้านขวาทาง) (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 18/11/2562 42,024.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 15/11/2562 10,231.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงยะลา น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 14/11/2562 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงยะลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 13/11/2562 70,548.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงยะลา วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 08/11/2562 6,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑๙ รายการ 06/11/2562 7,035.25 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อยาง CRS - 2 จุ 200 กก. จำนวน 20 ถัง 06/11/2562 116,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 31/10/2562 26,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 29/10/2562 40,168.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ 28/10/2562 900,006.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 25/10/2562 145,619.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงยะลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 03/10/2562 3,553,695.04 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงยะลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 30/09/2562 3,195,501.12 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงยะลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 30/09/2562 4,651,207.09 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง 27/09/2562 94,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 354 รายการ