f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 1 ระหว่าง กม.68+714 - กม.110+636 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 1 แห่ง ปริมาณงาน 130 ต้น 30/03/2563 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ- ท่าสาป ตอน 5 ที่ กม.28+960 (สามแยกหน้าถ้ำ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ตอน 3 ที่ กม.26+019 (สามแยกบ้านเนียง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 650,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ ตอน 2 ที่ กม.0+500 (สามแยกสะพานข้ามทางรถไฟ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 1,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๕๙ รายการ 06/03/2563 70,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 05/03/2563 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 25/02/2563 88,808.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บริเวณแขวงทางหลวงยะลา ปริมาณงาน 2 หลัง 25/02/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 25/02/2563 13,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 19/02/2563 6,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน 59 รายการ 13/02/2563 65,346.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 13/02/2563 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 4) 04/03/2563 49,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างงานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4325 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.8+220 - กม.8+250 LT. ระยะทาง 0.030 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2563 1,676,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างงานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.140+442 - กม.140+ 475 RT. ระยะทาง 0.033 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 1,593,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 423 รายการ