f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี – บ่อหิน ตอน 1 ระหว่าง กม.91+720 – กม.93+270 ระยะทาง 1.550 กม. ปริมาณงาน 17,530 ตร.ม. 24/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง – บ้าน กม.17 ระหว่าง กม.8+935 – กม.9+735 LT. , RT. ระยะทาง 0.800 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 30,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4071 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู – วังพญา ระหว่าง กม.8+500 – กม.9+900 (รวมบริเวณทางแยก) ระยะทาง 1.400 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 45,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาบริการรถเครนและรถบรรทุกเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ จากสถานีตรวจสอบน้ำหนักบ้านเนียง(ขาเข้า)(ด่านชั่งน้ำหนักถาวรยะลา) ไปยังหมวดทางหลวงรามัน 18/03/2563 51,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 17/03/2563 5,304.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 17/03/2563 261,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อไฟสัญญาณกระพริบสีเหลืองแบบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มม. จำนวน 12 ชุด 17/03/2563 240,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/03/2563 6,438.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/03/2563 7,128.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อท่อ คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 ม. จำนวน 2 ท่อน 17/03/2563 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4063 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปารามีแต - โกตาบารู ระหว่าง กม.7+200 – กม.9+400 LT.,RT. (รวมบริเวณทางแยก) ระยะทาง 2.228 กม. ปริมาณงาน 37,338 ตร.ม. 22/04/2563 5,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา – โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.0+100 – กม.2+658 LT. และ กม.4+820 – กม.5+045 LT.,RT. ระยะทาง 2.783 กม. ปริมาณงาน 31,405.00 ตร.ม 22/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4063 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปารามีแต – โกตาบารู ระหว่าง กม.8+362 – กม.8+892 LT.,RT. (รวมบริเวณทางแยก) ระยะทาง 0.838 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 25,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน – เบตง ตอน 2 ระหว่าง กม.144+260 – กม.146+200 , กม.147+550 – กม.149+150 และ กม.149+400 - กม.150+500 ระยะทาง 4.640 กม. ปริมาณงาน 50,250.00 ตร.ม. 07/04/2563 20,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน – เบตง ระหว่าง กม.150+500 – กม.154+620 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.520 กม. ปริมาณงาน 15,400.00 ตร.ม. 07/04/2563 13,500,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 497 รายการ