f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 230,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 5,339.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2562 13,720.61 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2562 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2562 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2562 499,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 01/10/2562 130,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน 2562 01/11/2562 2,162,079.92 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กค.62-กย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) 11/10/2562 180,964.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/09/2562 22,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 34,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 22,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 24/09/2562 204,637.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 24/09/2562 27,980.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 24/09/2562 27,231.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 357 รายการ