f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
งานการเงินและบัญชี
ลงวันที่ 20/11/2561

งานการเงินและบัญชี

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานดังนี้
1. งานงบประมาณ
2. งานบัญชี
3. งานการเงิน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวจิรวรรณ แก้วกับทอง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เป็นหัวหน้า งานการเงินและบัญชี

มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวม 7 คน
- ข้าราชการ 2 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน
- ลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุนหมุนเวียนเคริื่องจักรกล 1 คน


'