f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 25/11/2564

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก
2. สำรวจ ตรวจสอบและจัดทำแผนข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยและงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก
4. บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับงานก่อสร้างและ
    งานบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง
6. ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่
9. สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  


'