f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
งานปรับซ่อม
ลงวันที่ 20/11/2561

งานปรับซ่อม (mechanical repair and maintenance)

นายมนูญ พลายบุญ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน เป็นหัวหน้างานปรับซ่อม
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. บำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเสีย (Preventive Maintenance) ของเครื่องจักร/ยานพาหนะ
2 .ปรับแต่ง (Tune Up Adjustment)เครื่องจักร/ยานพาหนะ
3 .ซ่อมเบา (Minor Repair)เครื่องจักร/ยานพาหนะ
4. ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของเครื่องจักรและยานพาหนะ
5. ทำทะเบียนประวัติ และสถิติต่างๆ เกี่ยวกับงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
6. ตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล(Fund District Representive-FDR)
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
     - ควบคุมการปฏิบัติงานไฟสัญญาณจราจร
     - ควบคุมการปฏิบัติงานยามรักษาการณ์

โดยมี

1. เครื่องจักร/ยานพาหนะในความรับผิดชอบจำนวน 165 เครื่องดังนี้
- เครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 105 เครื่อง
- เครื่องจักรนอกเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 60 เครื่อง

2. ไฟสัญญาณจราจรในความรับผิดชอบจำนวน 35 แยก

บุคลากรปฏิบัติงานประจำงานปรับซ่อม จำนวน 8 คน
- ข้าราชการ 1 คน
- ลูกจ้างประจำ 3 คน 
- พนักงานราชการ 1 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน

บุคลากรปฏิบัติงานประจำงานไฟสัญญาณจราจร จำนวน 7 คน
- ข้าราชการ 1 คน
- ลูกจ้างประจำ 1 คน 
- พนักงานราชการ 1 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน

บุคลากรปฏิบัติงานประจำงานยามรักษาการณ์ จำนวน 7 คน

- ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน


'